หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แบบฝึกเสริมทักษะที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่  เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ ไม่ใช่ข้อทดสอบ นักเรียนสามารถเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ ๒ รู้เฟื่องเรื่องสารคดีได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างแท้จริง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

๑.  ให้ศึกษาทำความเข้าใจใบความรู้ที่ ๒.๑ รู้เฟื่อเรื่องสารคดี แล้วทำแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๒.๑

๒.  ให้อ่านสารคดี เรื่อง “ใบย่านางสมุนไพรพื้นบ้าน” โดยใช้หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความสำคัญ  แล้วทำแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๒.๒,๒.๓ และ ๒.๔ ตามลำดับ

๓.  ให้ทำแบบทดสอบชุดที่ ๒ รู้เฟื่องเรื่องสารคดี จำนวน ๑๐ ข้อ

๔.  นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่ดูเฉลยระหว่างการทำแบบฝึก

๕.  ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำชี้แจงอย่างเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ มีสมาธิ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จทุกกิจกรรม

๑.๑  บอกความหมายและประเภทของสารคดีได้

๑.๒  อ่านจับใจความสำคัญ คิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารคดีได้

๑.๓  ทำงานร่วมกับหมู่คณะได้

๑.๔  นำความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้